תקנון ותנאי שימוש באתר

כניסתך לאתר מהווה הסכמה מפורשת על דעתך ומתוך הבנה מלאה של הפרטים שלהלן:

תנאי השימוש המפורטים (להלן "תנאי השימוש") קובעים את תנאי הגישה לאתר ויחולו על כל שימוש שתעשה באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו או בקישוריות למקורות מידע אחרים המסופקים באתר או באמצעותו, וכן על כל מסירת מידע או על כל רכישת שירות באמצעות או בעזרת האתר, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות או פעולה שתעשה במסגרת זו, וזאת בנוסף לתנאים הקבועים בתכניות הביטוח ובמסמכים נוספים שבאתר. סוכנות כבירי מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאי השימוש

קרא בעיון את תנאי השימוש לפני השימוש באתר. אתר זה  (https://cabiri.co.il/) זמין לשימושך רק בתנאי שתסכים לתנאי השימוש. הגלישה והשימוש באתר זה, על השירותים אשר ניתנים ו/או יינתנו בו ו/או באמצעותו מפעם לפעם הינם בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. אם לצורך פעולות מסוימות נדרשת הסכמתך לתנאים נוספים, הם יחולו בנוסף, ובמקרה של סתירה, יגברו על תנאים כלליים אלה. אם אינך מסכים לכל תנאי השימוש אל תעשה שימוש באתר. גלישה ושימוש באתר מהווה הסכמה מצדך להוראות ולתנאים אלה והתחייבותך לפעול על פיהם.

האמור בתנאי השימוש מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

השימוש באתר:

בכניסתך לאתר הנך מתחייב לגלוש באתר בהתאם לכל דין ולא לבצע כל פעולת חדירה ו/או שיבוש ו/או לסייע בפעולות כאלה. לידיעתך, חדירה למערכות המחשוב של האתר מהוות עבירה פלילית. בין היתר בניגוד לחוק המחשבים, תשנ"ה- 1995 וחוק העונשין, תשל"ז-1977.

בכניסתך לאתר הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו למטרות שלא לשמן נועד האתר והשימוש בו, מטרות האסורות על פי תנאי השימוש באתר ולמטרות בניגוד לכל דין. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל.

בכניסתך לאתר הנך מתחייב שלא לעשות שימוש באתר ובתכניו, להעלות לאתר (upload), לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר לרבות (אך לא רק) המפורט להלן:

(א) העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר;

(ב)  העלול להזיק לאתר;

(ג) האסור לפרסום או לשימוש, או שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת לשון הרע/דיבה, פורנוגרפיה או ביטוי פוגע אחר;

(ד) העלול לעודד, לשדל, להמריץ או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי דין או העלול לגרום להטלת אחריות משפטית;

(ה) העלול להפר זכויות של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת;

(ו) העלול להפר את הוראות מסמך זה, אלא אם ניתנה לך הרשאה לכך מראש ובכתב של הסוכנות

(ז) העלול לגרוע מזכויותיה של הסוכנות

(ח) הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל בתוכנות מחשב;

(ט) הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש ובכתב של סוכנות כבירי.

אי נקיטת פעולה על ידי הסוכנות לגבי הגנה על זכויותיה ביחס לתכנים לא תהווה ויתור מצידה על כל זכות שקיימת לה על פי דין.

אין לעשות כל שימוש בתוכן האתר למטרות מסחריות של המשתמש, כגון פעולות שיווק, קידום מכירות, פרסומות וכדומה, ללא אישור מפורש מראש ובכתב של הסוכנות.

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש או לאפשר לאחרים להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים בפרסומים אלקטרוניים וכיו"ב, לכל מטרה בין מסחרית ובין שאינה מסחרית שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי.

סוכנות כבירי אינה יכולה לפקח על כל מידע המועלה באתר באופן מידי. לפיכך, ידוע לך ומוסכם עליך כי מבלי לגרוע מכל זכות המוקנית לסוכנות כבירי על פי תנאי שימוש אלה, סוכנות כבירי שומרת לעצמה את הזכות לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע שלפי שיקול דעתה הבלעדי של סוכנות כבירי מפר את תנאי השימוש.

בהעלותך מידע, מסמכים או הודעות לאתר ("תקשורת") אתה מעניק בזאת לסוכנות כבירי רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר לעשות בתקשורת כל שימוש חוקי לפי שיקול דעתה הבלעדי של סוכנות כבירי, בכפיפות לתנאי שימוש אלו. הנך מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד סוכנות כבירי בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע לתקשורת, אלא אם תוכח התרשלות כבירי בביצוע חובותיה הנובעות מתנאי השימוש.

מבלי לגרוע מכל סעד העומד לזכותה, סוכנות כבירי רשאית למנוע לאלתר וללא כל הודעה מוקדמת גישת משתמש שפעל בניגוד לתנאי השימוש באתר. בנוסף, סוכנות כבירי רשאית להפסיק את מתן המוצרים או השירותים ולבטל את הרשאת הגישה שניתנה לך לאתר לפי שיקול דעתה, בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא צורך בהודעה מוקדמת.

סוכנות כבירי אינה יכולה לפקח על כל מידע והודעה המועלים לאתר על ידי משתמשים אחרים. מבלי לגרוע מהאמור, סוכנות כבירי שומרת לעצמה את הזכות למסור לאחרים בכל עת כל מידע אשר יידרש ממנה על פי כל דין, כמו גם את זכותה לערוך, להסיר ולסרב להעלות לאתר כל מידע והודעה שלפי שיקול דעתה הבלעדי של סוכנות כבירי פוגע בעליל או מפר תנאי מתנאי השימוש באתר.

ככל שתעלה מידע/מסמכים לאתר, הנך מעניק לסוכנות כבירי הרשאה בלתי מוגבלת ובלתי חוזרת, לעשות במידע/מסמכים האמורים כל שיידרש לפי שיקול דעתה הבלעדי בכדי להשיג את המטרות החוקיות שלשמן הנ"ל הועלו על ידך לאתר, בכפוף לתנאי השימוש באתר.

בכניסתך לאתר הנך מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה נגד סוכנות כבירי שעניינה הפרת זכויות קניין ו/או פרטיות בקשר עם המידע/מסמכים כאמור, להוציא מקרים בהם יוכח כי סוכנות כבירי התרשלה בביצוע חובותיה על פי תנאי השימוש באתר.

אתר זה אינו מיועד לקטינים ולמי שאינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.

מסירת מידע אישי באמצעות האתר

הנך מאשר כי כל מידע שתמסור באמצעות האתר לסוכנות כבירי, לרבות במסגרת הרישום לקבלת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת בקשה לקבלת מידע ו/או הצעות על מוצרים ו/או שירותים של סוכנות כבירי, יימסר מרצונך ומהסכמתך המלאה ויהווה הסכמה ברורה מצדך לסוכנות כבירי או למי מטעמה להשתמש בפרטים שמסרת, בכפוף לכל דין, לרבות הסכמתך שתימסר לקבל דברי דואר, בין בדואר רגיל, בין בדואר אלקטרוני ובין בכל דרך אחרת. הסכמה שתימסר למשלוח תכנים שיווקיים באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר (SMS) כפופה, בין היתר, להוראות תיקון מס' 40 של חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח-2008. המידע שסוכנות כבירי אוספת מהמבקרים באתר מיועד למתן שירות ולטיפול שוטף במוצרי סוכנות כבירי שרכשת וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחים ומוצרים או שירותים פיננסיים מטעם סוכנות כבירי, לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד שיווקי, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים הניתנים באמצעות האתר ותכניו וכן לצורך טיפול בתביעות. הנך מסכים, כי המידע יימסר לצורך עיבודו, אחסונו ו/או לשם השלמת השימושים כאמור, וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. כמו כן, יימסר המידע לסוכן עמו בחרת להתקשר. כמו כן הנך מסכים כי המידע אשר נאסף באתר על ידי סוכנות כבירי הינו לשימושן של החברות מסוכנות כבירי.
אם אינך מעוניין לקבל מידע על מוצרים ושירותים אשר לדעת סוכנות כבירי עשויים לעניין אותך, יהיה באפשרותך לבחור בכל עת באפשרות הסרה מרשימת התפוצה בעת קבלת המידע כאמור.

קניין רוחני

התכנים וכל הדפים המצויים באתר הינם רכושה הבלעדי של סוכנות כבירי. חל איסור להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מהתכנים, המוצרים או השירותים המוצגים באתר זה, למעט שליפת נתונים לצורך שימוש אישי בלבד.

אין להסיר סימני זכויות יוצרים מעל גבי, או בתוך האתר, או לשנותם. חל איסור מוחלט לבצע באתר פעולות של הנדסה לאחור, הידור לאחור (de-compilation) ופירוק (disassembly). אין להשכיר, להחכיר או להשאיל תוכן כלשהו מהאתר, ואין לעקוף אמצעי הגנה.

הסוכנות מחזיקה כדין בזכות לעשות שימוש בתכנים ולא יהא בגלישתך באתר, בצפייתך בתכנים ו/או בשימוש בהם, ככל שיותר לך מפורשות, כדי להקנות לך זכויות מכל מין וסוג שהוא באתר ו/או בתכנים ו/או בסימני המסחר שיוצגו בו.

השם של האתר וכן שם הדומיין של האתר, הם כולם רכושה של הסוכנות בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

מדיניות פרטיות, מסירת מידע אישי באמצעות האתר ואבטחת מידע באתר

בסוכנות כבירי מבינים כי שמירה על פרטיות מהווה גורם חשוב עבור המבקרים באתר זה. כמו כן, השימוש באינטרנט חושף את המשתמש לסיכונים שונים הטבועים ברשת האינטרנט. בעניין זה, ראה מסמך "מדיניות פרטיות" שבאתר, הכולל פירוט בדבר סיכונים הכרוכים בשימוש באינטרנט כערוץ תקשורת. מסמך זה מהווה אף הוא חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה, והנך מתבקש לעיין בו.

מסמכי תכניות הביטוח כתנאים לא מחייבים

האתר כולל מידע כללי אודות סוכנות כבירי, לרבות מידע אודות מגוון המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי סוכנות כבירי ("השירותים"). לעיתים, המידע הנכלל באתר סוכנות כבירי אינו מפרט את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים המסופקים על ידי סוכנות כבירי והוא מוצג באופן כללי בלבד, וכך יש להתייחס אליו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע בתכניות הביטוח או במסמכים מחייבים אחרים, או במידע המצוי במערכות סוכנות כבירי, יקבע המידע הרשום בתכניות הביטוח ובמסמכים המחייבים ובמערכות סוכנות כבירי, לפי העניין.

מצגים

המשתמש מכיר בכך ומסכים כי האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו ו/או כל חומר או מידע שהגישה אליו נעשית באמצעות האתר, השירות המוענק באמצעות השימוש באתר והתוכנות העומדות בבסיסו, מוגשים ומועמדים לרשותו כמות שהם (AS IS) וכי בכפוף להסתייגויות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין לראות במידע המסופק באמצעות האתר משום מתן התחייבות ו/או מצג כלשהם, בין במפורש, ובין מכללא או מכוח כל דין, כלפי המשתמש ו/או צדדיים שלישיים כלשהם, לרבות מצגים ו/או התחייבויות בנוגע לאיכותו, אמינותו, מידת הדיוק, השלמות ורמת העדכון של המידע האמור וכן שימושו המסחרי ו/או התאמתו למטרה מסוימת כלשהי.

האתר על כל המידע הנכלל בו, התוכנות שעליהן מבוסס האתר, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, מוגשים ועומדים לרשותך כמות שהם. אין באמור באתר משום הצעה, שידול או ייעוץ או התחייבות מטעם הסוכנות לביצוע עסקאות עמה ו/או כל גורם אחר, אלא אם צוין במפורש אחרת.

הפרסום באתר איננו מהווה הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול כלליים או המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים שלך לרכישה ו/או ביצוע פעולות ו/או עסקאות, ואין בהם משום המלצה ו/או חוות דעת ו/או תחליף לשיקול דעתך העצמאי. לפני ביצוע כל עסקה, השקעה ונטילת חבות כספית מכל סוג שהוא, בהסתמך על מידע המצוי באתר, סוכנות כבירי ממליצה למשתמש להיוועץ ביועץ מקצועי מוסמך בתחום הרלוונטי.

סוכנות כבירי לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות, כלכליות ו/או כספיות אשר יקבל ו/או יעשה המשתמש בהסתמך על מידע המסופק על ידי ובאמצעות האתר.

המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות, לרבות כל סיכון אפשרי, הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, סוכנות כבירי משתדלת לוודא את תקינות ורצף פעולתו של האתר וכן את איכותו, אמינותו, שלמותו ורמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם היא אינה יכולה, מבטיחה או מתחייבת לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולתו של האתר ושל המידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר ו/או למידת הדיוק ו/או רמת העדכון של תוכנו של האתר ו/או של כל מידע המאוחסן באתר או שניתנת אליו גישה באמצעות האתר.

ההחלטה להשתמש באתר והאחריות על תוצאות השימוש בו הינה על המשתמש בלבד, וסוכנות כבירי לא תישא בשום אחריות בגין נזק, הפסד או אובדן כלשהו, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לשימוש באתר, לעיכוב בשימוש בו, או לאי יכולת להשתמש בו מכל סיבה שהיא.

הגבלת אחריות

סוכנות כבירי נוקטת באמצעי אבטחה מקובלים באתר. כל עוד סוכנות כבירי נוקטת באמצעים אלה, המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי סוכנות כבירי או אדם הקשור ו/או מעורב ביצירת, הפקת או הפצת האתר ותוכנו יהיו פטורים מכל אחריות וחבות תחת כל עילה משפטית שהיא, בקשר לכל נזק, פגיעה, אובדן, הפסד או הוצאה, ישירים או עקיפים, הקשורים בקבלת המידע המצוי באתר, ו/או השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או בשימוש באתר או חוסר היכולת להשתמש באתר, לרבות אך לא רק, אובדן נתונים או רווחים, שייגרמו כתוצאה מכל כשל, שגיאה, שיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, איחור, עיכוב או הפסקה של כל שירות או פעולה או העברת נתונים, נזקי חומרה ו/או תוכנה הנובעים מווירוסים כלשהם, נתק תקשורת כלשהו, גניבה, השמדה, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ו/או לכל שינוי או שימוש בנתונים ובמידע המצויים באתר ו/או כל התנהגות פוגעת ו/או בלתי חוקית של משתמשים אחרים ו/או צדדים שלישיים כלשהם, קיום גישה בלתי חוקית לכל מידע המצוי באתר ובגין כל התנהגות בלתי חוקית של משתמשים אחרים או צדדים שלישיים, או כתוצאה מתקלות בציוד המשתמש או בציוד של סוכנות כבירי או כתוצאה מגורמים ו/או תקלות שאינם בשליטת סוכנות כבירי, וכי כל אחריות ו/או סיכון בקשר עם כל האמור לעיל יחולו על המשתמש בלבד.

המשתמש מבין ומסכים כי כל האמור לעיל חל לגבי כל תכולתו ותוכנו של האתר.

קישורים של צד שלישי

קישורים יוצאים - אתר האינטרנט מכיל קישורים לאתרי אינטרנט ולמשאבים של צד שלישי (אשר ייקראו ביחד להלן: "אתרים נוספים"). אתרים נוספים אלה ניתנים אך ורק לנוחיותך ולא כהמלצה של סוכנות כבירי לגבי תוכנם של אתרים נוספים כאלה. סוכנות כבירי אינה מייצגת ואינה אחראית לנכונות, לדיוק, לרמת הביצועים או לאיכות של כל תוכן, תוכנה, שירות או יישום הנמצאים באתר נוסף כלשהו. סוכנות כבירי אינה אחראית לזמינות של האתרים הנוספים או לתוכנם או פעילויותיהם של אתרים כאלה. אם תחליט לבקר באתרים נוספים, תעשה זאת באחריותך בלבד. בנוסף, שימושך באתרים נוספים כפוף לכל מדיניות ותנאי שימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, של האתר הנוסף.

שינוי באתר ו/או בתנאי השימוש

סוכנות כבירי רשאית בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ובכפוף לכל דין, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירות או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירות, השעות בהן ניתן להשתמש באתר, ו/או את השירות או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו. כמו כן, רשאית סוכנות כבירי, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות, לתקן או לבטל את ההוראות והתנאים האמורים או כל חלק מהם, או להוסיף ולכלול במסגרת תנאי שימוש אלה הוראות ותנאים חדשים לפיהם יינתן למשתמש השירות ו/או יתאפשר השימוש באתר.

הגבלת היקף השימוש

השימוש באתר מותר אך ורק למטרות חוקיות ולמטרות אשר לשמן נועד האתר. כל שימוש ו/או ניסיון לשימוש בסיסמא כוזבת, התחזות לאחר או חדירה בכל דרך שהיא למידע ו/או לנתונים אודות צד ג' כלשהו אסורים בהחלט.
משתמשים מתחת לגיל 18 וחוסים אינם רשאים להשתמש באתר בעצמם. על האפוטרופוס החוקי להשתמש באתר בעבורם.

שונות:

הסוכנות אינה יכולה להתאים את השירותים ואת תנאי שימוש אלה לחוקי מדינות זרות. כל הפרה של דיני מדינה זרה הקשורה ו/או הנובעת מהשימוש בתכנים ו/או מהשירותים באתר, הינה באחריות המשתמש בלבד, ולסוכנות לא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

על התכנים, המוצרים, השירותים והשימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל וסמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר תהיה נתונה לערכאה השיפוטית המוסמכת במחוז תל-אביב. במקרה שייקבע שחלק כלשהו מתנאי שימוש אלו אינו תקף או אינו ניתן לאכיפה, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר הסעיפים בתנאי השימוש יישארו בתוקפם.

אשר לכל הנוסחים המופיעים באתר - מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר גם בלשון נקבה במשמע וכי האמור בלשון יחיד גם בלשון רבים במשמע. החלוקה לסעיפים הינה לשם הנוחות בלבד ולא תשמש לצרכי פרשנות.

יצירת קשר

בשאלות או בעיות הקשורות באתר האינטרנט ניתן לפנות באמצעים הבאים:

  • בדואר אלקטרוני: elinor@cabiri.co.il
  • בטלפון:  04-8205100
  • בדואר: ת.ד 545 נשר, 3668034
דילוג לתוכן