מדיניות פרטיות

כללי

 • אתר "כבירי" (להלן "האתר")  הינו בבעלות כבירי סוכנות לביטוח בע''מ (להלן " הסוכנות")
 • הסוכנות מכבדת את פרטיותם של המשתמשים הנכנסים לאתר והמשתמשים בשירותים השונים המוצעים במסגרתו. מטרת התנאים המובאים במדיניות פרטיות זו הינה לסקור, בין היתר, את האופן בו משתמשת הסוכנות במידע אשר נמסר לה על ידי המשתמשים באתר ו/או נאסף על ידה בעת השימוש באתר הסוכנות, למען השמירה על פרטיותם. כמו כן, לסקור את האופן בו מבצע המשתמש שימוש בתוכן המצוי באתר הסוכנות ו/או אליו נחשף המשתמש באמצעותו. אנא קראו בעיון מסמך זה ופנו אלינו בכל שאלה בנושא.
 • תנאי מדיניות הפרטיות המובאים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתקנון תנאי השימוש של האתר (להלן "תנאי השימוש.( הסוכנות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות שלה, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטורים. במקרה זה, השינוי יעודכן כאמור במסמך זה ויפורסם באתר הסוכנות. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת.
 • מדיניות פרטיות זו מספקת בקווים כלליים מידע על השימוש שהסוכנות עושה במידע שנאסף או שנמסר לנו על-ידך - עלייך או על אחרים (כגון ילדיך, עובדיך, הנוהגים ברכב המבוטח וכיוצ''ב), באמצעות האתר, האפליקציה או באופן אחר, במסגרת השירותים שאנחנו מספקים במוצרי הביטוח בסוכנות כבירי (להלן : "המוצרים"), כגון טפסי הצטרפות, טפסי תביעות, שיחות טלפון, הקלטות של שיחות טלפון, התכתבויות, העברת מידע לחברות ביטוח, ומידע שיגיע מחוקרים פרטיים, מומחים רפואיים, עדים ואחרים הקשורים לאספקת השירות על-ידינו.
 • ·       'מידע אישי' במסמך זה משמעו כל מידע מזהה אודותיך אשר תמסור במסגרת הרשמתך או במסגרת השימוש באתר, או בשירותים נלווים ואחרים המוצעים או מופעלים דרך האתר, וכן כל מידע סטטיסטי מזהה המאפיין את דפוסי השימוש באתר, אשר ייאסף אודותיך במסגרת השימוש באתר. שימוש במידע אישי אודותיך ייעשה אך ורק בהתאם למפורט במסמך זה או לפי חובות שבדין.
 • כל ההגדרות והמונחים במדיניות פרטיות זו יהיו כמשמעם בתנאי השימוש, אלא אם הקשרם של הדברים מחייב אחרת.

פעולות רישום, שמירה ואימות פרטי זיהוי

 • שירותים מסוימים באתר, כולם או חלקם, טעונים הליך הרשמה ומסירת מידע אישי במסגרתו. כך למשל, לצורך "כניסה לקולקטיבים" באתר ו/או לצורך קבלת מידע והצעת מחיר ביחס למוצרי או שירותי של הסוכנות ומי מטעמה המפורסמים באתר, תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שם, דרכי ההתקשרות וכתובת דואר אלקטרוני. השדות אשר חובה למלאם, יסומנו במפורש. ככל שמשתמש באתר יבחר שלא למסור את הנתונים המבוקשים בשדות החובה, אזי שלא יהא ניתן לבצע באתר פעולות הדורשות את מסירת הפרטים כאמור.
 • ייתכן כי כחלק בלתי נפרד מהליך רישום באתר, גישה למידע אישי או רגיש, או לפי כל צורך אחר בו נדרש זיהוי ו/או אימות זהות, יתבקש המשתמש לאמת את זהותו בהתאם למידע שמסר ו/או באמצעות פרטי קשר וזיהוי שנמסרו בעבר. אין ביצירת קשר לצורך זיהוי או אימות כאמור כדי להוות דיוור ישיר, דבר פרסומת או רישום אחר לרשימת תפוצה כלשהיא, ואין בכך כדי להעלות טענה כלשהיא מצדך לעניין משלוח דיוור או ביצוע פניה בניגוד לדין כלשהוא.
 • לסוכנות מאגר מידע הרשום כחוק. הסוכנות שומרת ומאבטחת את הפרטים שנמסרו ו/או נאספו אודות המשתמשים באתר. הסוכנות רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר: לצורך ניהול ותפעול כל שירות המבוקש על-ידי המשתמשים, ולשם התקשרות, עדכון, אישור ו/או יידוע שלהם בכל עניין ו/או נושא הקשור לשירות המתבקש על-ידם; התאמה והצעה של מוצרי ושירותי הסוכנות ללקוחות ולקוחות פוטנציאליים; מתן שירות וטיפול שוטף לגבי מוצרי הסוכנות שנרכשו ו/או הובע עניין בהם, וכן ליצירת קשר בהזמנה להציע הצעות לרכישת כיסויים ביטוחים ומוצרים ו/או שירותים פיננסיים מטעם הסוכנות; לדיוור ישיר, לצורך עיבודים סטטיסטיים, לפילוח ומיקוד תכנים שיווקיים באתר, באתרים מקושרים ובאמצעי מדיה ותקשורת אחרים, למטרות שיפור ו/או שינוי השירותים והתכנים המוצעים או מוצגים או ניתנים באתר או באמצעותו, וכן לצורך ניהול הליכים משפטיים וטיפול בתלונות, פניות ותביעות.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב בזאת, כי כל המידע אשר ימסור ו/או יעדכן באתר הינו נכון, אמין ומדויק וכי מסר את המידע בשמו ועבור עצמו בלבד ולא בשם ו/או עבור צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם הורשה לעשות כן, במפורש, ובכל מקרה תהא האחריות למסירת מידע זה על המשתמש בלבד.
 • המידע אשר מסר המשתמש, וכן מידע נוסף אשר יצטבר אודותיו ופעולותיו באמצעות האתר ו/או אגב השימוש בו, ישמרו אף הם במאגרי המידע של הסוכנות כמפורט לעיל, ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים המפורטות לעיל ובהתאם למדיניות פרטיות זו ו/או בהתאם להוראות כל דין. בכלל זה יעשה שימוש במידע גם לצורך ניהול השירות, טיפול ומעקב אחר פניית הלקוח, מעקב אחר טיב השירות, הצעות לקבלת שירותים דומים ו/או משלימים, סטטיסטיקה ושיווק לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר למטרות אלו על-ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה.

דרכי איסוף מידע ואופן שימוש במידע

 • הסוכנות רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע שנמסר על-ידי המשתמש ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון באשר למבצעים ו/או שירותים המוצעים על-ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה ו/או על-ידי צדדים שלישיים עמם יש לסוכנות שיתוף פעולה עסקי.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, בכפוף למסירת המשתמש את פרטי ההתקשרות שלו לסוכנות והסכמתו לקבלת דיוור ישיר ומסרים שיווקיים, למטרת שירות לקוחות ובהתאם לפניות המגיעות באתר, תהא הסוכנות רשאית לשלוח למשתמש, מעת לעת, בדואר אלקטרוני ו/או באמצעי התקשרות אחרים אשר מסר המשתמש, מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי של הסוכנות. המשתמש יהא רשאי לבטל בכל עת את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע באמצעות לחצן "הסרה" אשר יופיע בתחתית ההודעה או אפשרות מענה באותה דרך בה נשלחה ההודעה עם המילה "הסר".
 • הסוכנות אוספת מידע לגבי המבקרים והמשתמשים באתר מתוך מטרה לשפר את איכות וטיב השירותים שהיא מעניקה באמצעות האתר.
 • האתר עושה שימוש בכלים אוטומטיים לצורך אפיון השימוש של המשתמש באתר ושיפור חווית הגלישה. כלים אלה אוספים מידע אודות המשתמש ואודות השימוש שלו באתר. מידע זה כולל, בין היתר, גם את מספר המבקרים באתר, פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש וכתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP ).
 • האתר אף עשוי לעשות שימוש בקובצי "עוגיות/קוקיס " (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש בו, אימות פרטים, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, אפיון המוצרים המתאימים לו, פרסומות מותאמות עבורו אף בגלישתו באתרים אחרים, הקלה על השימוש באתר ולצרכי אבטחת מידע. העוגיות הם קבצי טקסט הנוצרים עם השימוש באתר, בהנחה שהגדרות המכשיר של המשתמש מאפשרות זאת. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר המשתמש יסגור את האתר וייתכן כי אחרות יישמרו על גבי הזיכרון במכשיר. ככל שהמשתמש אינו מעוניין בעוגיות, הוא יוכל להימנע מכך על-ידי שינוי ההגדרות הדפדפן שלו. עם זאת, יש לזכור כי נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל לעשות שימוש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

מסירת מידע לצד שלישי

 • הסוכנות רשאית לאסוף וכן לעשות שימוש במידע אשר נמסר על-ידי המשתמש באתר ו/או במידע אשר הצטבר אודות המשתמש, לרבות במהלך השימוש באתר, על מנת לשפר, להעשיר ו/או לשנות את האתר, השירותים והתכנים המוצעים בו, וכן על מנת לעדכן את המשתמש ולערוך סקרי שביעות רצון ביחס לשירותים המוצעים על ידי הסוכנות ו/או מי מטעמה ו/או על ידי צדדים שלישיים עימם יש לסוכנות שיתוף פעולה עסקי. זאת ועוד, הסוכנות רשאית לעשות שימוש במידע למטרות שיווקיות וסטטיסטיות, ולמסור מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, וזאת בכפוף לתנאי מדיניות הפרטיות בלבד. מובהר, כי מידע סטטיסטי זה לא יזהה את המשתמש אישית.
 • כמו כן, רשאית הסוכנות לעשות שימוש במידע אשר נתקבל מאת המשתמש ו/או במידע אשר נאסף אודותיו, גם במקרים הבאים: יצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך; תחזוקת האתר; שיפור המידע והתכנים המוצעים במסגרת האתר למשתמשים באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק מן המשתמשים.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, וככל שתתקבל מהמשתמש הסכמה ייעודית ומפורשת לכך, ייעשה שימוש במידע גם לשם משלוח הודעות, עדכונים ומסרים שיווקיים ואחרים, באמצעות פרטי ההתקשרות שנמסרו על-ידי המשתמש. במקרה כזה, יוכל המשתמש לחזור בו ולבטל את הסכמתו מקבלת הודעות כאמור בכל עת, על-פי דין.
 • אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות הסוכנות להעביר לצדדים שלישים מידע שאינו אישי, אשר אין בו כדי לזהות את המשתמש בשמו ו/או בפרטי זהותו באופן ישיר.

אבטחת מידע

 • הסוכנות עושה כל שביכולתה כדי להגן על סודיות הנתונים שנמסרו על-ידי משתמשי האתר ולקוחותיה, זאת תוך נקיטת אמצעי זהירות מקובלים ושימוש בטכנולוגיות אבטחת מידע. ידוע למשתמש, כי הסוכנות מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמש, אולם היא אינה יכולה למנוע שיבושים באתר באופן מוחלט.
 • עם זאת הסוכנות מבהירה, כי במקרים אשר אינם בשליטתה ו/או נובעים מכח עליון, היא איננה מתחייבת כי האתר יתנהל כסדרו, ללא כל הפרעה, ו/או כי האתר ו/או הנתונים אשר נאספו ו/או נמסרו כאמור לעיל יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה ו/או חדירה בלתי מורשית למאגרי המידע של הסוכנות, וכי ידוע למשתמש שהסוכנות לא תישא באחריות בגין כל נזק ו/או אובדן, ישירים או עקיפים, מכל סוג שהוא, שנגרמו כתוצאה מכך, לרבות בשל פגיעה בפרטיות.
 • הסוכנות מקפידה לבצע רישום מפורט של הפעולות המבוצעות במערכותיה ולשמור אותן לאורך זמן. כמו כן ידוע לי כי באתר עשויים לפעול אמצעי ניטור והקלטה שמאפשרים זיהוי פעולות חריגות ותחקורן. במקרים בהם עולה החשד כי השולח מתחזה לסוכנות יוסי כבירי נבקשך להודיענו בכתובת זו:   elinor@cabiri.co.il

שמירה על פרטים אישיים של המשתמש

 • פרטי הזיהוי לצורך הזדהות באתר האינטרנט הינם אישיים וסודיים. אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים ואין למסור אותם לגורמים זרים. כמו כן, יש להיזהר מהודעות דואר אלקטרוני מזויפות, הנשלחות כביכול מהסוכנות או מגורם מוכר אחר, אשר מבקשות מהמשתמש להיכנס לאתר הסוכנות באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את פרטי הזיהוי שלו (סיסמאות, פרטים אישיים וכיו"ב) תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון, כגון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה.
 • הקישור בהודעה כאמור עלול להוביל לחיקוי מדויק של האתר ממנו כביכול נשלחה ההודעה. בדרך זו, מנסים גורמים עבריינים לאסוף את פרטי הזיהוי של המשתמשים באתר שלא כדין, תוך הפנייתם לאתרים זדוניים כאלה ואחרים. לחילופין, ההודעה יכולה לספק למשתמש שם משתמש וסיסמה חדשים, ואף קישור לאתר אינטרנט הנחזה לאתר הסוכנות, שם יידרש המשתמש להוסיף ולספק מידע אישי לגורם העברייני כאמור.
 • הסוכנות ממליצה למשתמשים באתר להימנע מהעברת פרטים אישיים באמצעות דואר אלקטרוני, בפקס או בעל פה לכל גורם שהוא. עוד מומלץ שלא להשתמש בקישור שבהודעת המייל, אלא להקליד ידנית את כתובת האתר הרשמי ולהגיע ישירות לאתר, וזאת על מנת להימנע מאתרים זדוניים כאמור. כמו כן, מומלץ לפנות לסוכנות טלפונית, על מנת לאשר שאכן היא שלחה את הודעת הדואר האלקטרוני.
 • הסוכנות מבקשת להדגיש, כי ככל שנדרש במסגרת הודעות כאמור לעיל לפעול במהירות ו/או שעל פי ההודעה מדובר בנושא אשר דורש תשומת לב מידית ו/או שההודעה כוללת אזהרה או התראה מסוג כלשהו, ככל הנראה שמדובר בהונאה, ולכן יש להתעלם מההודעה כאמור. לידיעתך, הסוכנות לא תפנה בשום מקרה למשתמשי האתר ו/או ללקוחותיה באמצעות הודעות דואר אלקטרוני בבקשה לעדכן את פרטיהם האישיים ו/או למסור את שם המשתמש ו/או הסיסמה האישית שלהם ו/או להוריד אפליקציה למחשב האישי, ולכן אין להיענות לבקשות מסוג זה ולביצוע עדכון פרטים המתקבלות באמצעות דואר אלקטרוני.

הגבלות על השימוש במידע

 • בהתאם למדיניותו זו בעניין שמירת הפרטיות והסודיות, אנו נשמור על המידע שלך, לא נסחור בו, לא נמכור אותו ולא נעבירו לאחרים לצורך שימוש כלשהו, למעט כאמור במסמך זה.

יצירת קשר בנושא פרטיות

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הינך, או מי מטעמך, רשאי לעיין במידע אודותיך אשר מצוי במאגרי הסוכנות ואף לבקש מהסוכנות לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק. כדי לממש זכות זו, או בכל שאלה ו/או הבהרה בנוגע למדיניות פרטיות זו, לשנות או לתקן את המידע האישי שלך, אנא השתמש בעמוד "יצירת קשר" באתר, או לחלופין, שלח דואר אלקטרוני elinor@cabiri.co.il לחילופין, הינך מוזמן לשלוח מכתב לכתובת: ת.ד 545, נשר 3668034  בכל תכתובת לסוכנות יש לכלול את פרטיך המלאים ליצירת קשר. הסוכנות תשתדל להגיב לכל בקשה סבירה בזמן סביר.

יצירת קשר

בשאלות או בעיות הקשורות באתר האינטרנט ניתן לפנות באמצעים הבאים:

 • בדואר אלקטרוני: elinor@cabiri.co.il
 • בטלפון:  04-8205100
 • בדואר: ת.ד 545 נשר, 3668034
דילוג לתוכן